IZOLACE DO SANDVIČOVÉHO ZDIVA

  • Jedná se o středně složitou aplikaci

Lambda je součinitel tepelné vodivosti. Vypovídá o kvalitě tepelně izolačních schopnostech materiálů.

Čím je hodnota Lambdy nižší ,tím materiál lépe tepelně izoluje

Značí se λ a udává se W/m/K

Tloušťka izolace v (m) / lambdou = R

R je tepelný odpor konstrukce, Udává se v m2/K/W

1/R = U, U je součinitel prostupu tepla konstrukcí. Udává se W/m2/K. Hodnota U je vztažená k normě 730540-2

KONTAKTUJTE NÁS